Ukraińskie prawo rodzinne


Najbardziej jaskrawym przykładem konieczności odwołania się do prawa ukraińskiego w procesie stosowania prawa w Polsce są stosunki rodzinne. Tytułem przykładu można wskazać tutaj:

Artykuł 25
Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami
1. Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami podlegają prawu tej Umawiającej się Strony, której obywatelami są małżonkowie w czasie zgłoszenia wniosku.

Artykuł 26
Rozwód
1. Rozwód podlega prawu tej Umawiającej się Strony, której obywatelami są małżonkowie w chwili wszczęcia postępowania.

Artykuł 28
Stosunki prawne między rodzicami i dziećmi
1. Stosunki prawne między rodzicami i dziećmi, w tym roszczenia alimentacyjne na rzecz dzieci, podlegają prawu tej Umawiającej się Strony, której obywatelem jest dziecko.

Mając na uwadze fakt, iż w chwili obecnej w Polsce mieszka i pracuje prawie 2 miliony obywateli Ukrainy, co daje około 5% ogółu mieszkańców Polski, to kwestia ta nie jest tylko zagadnieniem teoretycznym. W zasadzie w tym momencie posługując się regułami statystyki można założyć, iż wydziały rodzinne Sądów, w co 20 sprawie rozpatrywanej przed danym sądem powinny stosować prawo ukraińskie.

Mając na uwadze powyższe mogę zaoferować przeprowadzenie szkoleń z prawa ukraińskiego, w szczególności:

  • zastosowania norm ukraińskiego prawa rodzinnego,
  • zastosowanie norm ukraińskiego karnego,
  • zastosowanie umów międzynarodowych podpisanych między Polską a Ukrainą, Polska a Federacja Rosyjską, Polską a Białorusią.