Ukraińskie prawo rodzinne


W chwili obecnej w Polsce mieszka i pracuje ponad 4 miliony obywateli Ukrainy, co daje około 10% ogółu mieszkańców Polski, to kwestie dotyczące stosowania przepisów ukraińskiego prawa rodzinnego nie są tylko zagadnieniem teoretycznym. Szerokie zastosowanie ma tu bowiem umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych sporządzona w Kijowie dnia 24 maja 1993 r. oraz Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r.

Mając na uwadze powyższe mogę zaoferować przeprowadzenie szkoleń, sporządzenie pisemnych opinii lub konsultację z prawa ukraińskiego, w szczególności co do zastosowania norm ukraińskiego prawa rodzinnego oraz zastosowania umów międzynarodowych podpisanych między Polską a Ukrainą, Polską a Federacją Rosyjską oraz Polską a Białorusią.

Rozwód, unieważnienie małżeństwa, alimenty, kontakty z dzieckiem na Ukrainie lub w Polsce, ukraińskie prawo rodzinne w Polsce.

Według danych statystycznych rośnie liczba małżeństw mieszanych polsko- ukraińskich. Obowiązujące między Polską a Ukrainą umowy międzynarodowe często odsyłają do uregulowań kwestii rodzinnych do prawa ukraińskiego. Pozwalają także niekiedy prowadzić postępowanie sądowe dotyczące rodziny polsko-ukraińskiej na terytorium Ukrainy.

Jako adwokat świadczę następujące usługi:

  • udzielenie porad prawnych w tym w formie zdalnej w zakresie prawa materialnego regulującego stosunki rodzinne na Ukrainie;
  • prowadzenie postępowania rozwodowego na terytorium Ukrainy, w sytuacji kiedy oboje małżonków są obywatelami Ukrainy;
  • prowadzenie postępowania rozwodowego na terytorium Polski w sytuacji kiedy jeden z małżonków jest obywatelem Ukrainy a drugi obywatelem Polski;
  • przygotowanie pisemnej analizy przepisów prawa w sferze regulacji prawnych podlegających ukraińskiemu prawu rodzinnemu w sprawach o alimenty na dzieci, władzy rodzicielskiej, kontaktów, podziału wspólnego majątku małżonków;
  • przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących aktu ustanowienia małżeńskiej odrębności majątkowej (intercyzy), podziału majątku, ustanowienia opieki nad dziećmi i alimentów;
  • przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów w sprawach prowadzonych przed sądami na Ukrainie bądź w Polsce w sytuacji jeżeli jeden z małżonków jest obywatelem Ukrainy;
  • przygotowanie pisemnej analizy (opinii prawnej) przepisów prawa ukraińskiego oraz międzynarodowego dotyczącego surogacji na Ukrainie.

Rozwód, unieważnienie małżeństwa, alimenty, kontakty z dzieckiem, białoruskie lub rosyjskie prawo rodzinne w Polsce

Biorąc pod uwagę, iż Rzeczpospolita Polska ma umowy o pomocy prawnej nie tylko z Ukrainą, ale też z Białorusią oraz Federacją Rosyjską świadczę także usługi prawne w sprawach w których mają zastosowania umowy międzynarodowe zawarte pomiędzy Polską a Białorusią i Polską a Federacją Rosyjską, w szczególności:

– udzielenie porad prawnych w tym w formie zdalnej w zakresie prawa materialnego regulującego stosunki rodzinne na Białorusi oraz w Federacji Rosyjskiej;

– sporządzenie dokumentów procesowych, prowadzenie spraw przed sądami w Polsce w sprawach o rozwód pomiędzy obywatelami Białorusi lub Federacji Rosyjskiej, a obywatelami Polski, kontakty z dzieckiem, alimenty;

– sporządzenie opinii prawnych  w zakresie białoruskiego lub rosyjskiego  prawa rodzinnego.